ประกาศ "แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2561" เมื่อ 5-10-61 

 ประกาศ "ผลการพิจารณาการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์" เมื่อ 03-09-61                                                    

 ประกาศ "แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2561" เมื่อ 14-08-61                                                                                                                         

 ประกาศ "แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2561" เมื่อ 10-07-61                                                                                                         

ประกาศ "แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561" เมื่อ 10-07-61

ประกาศ "แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2561" เมื่อ 21-06-61

 ประกาศ "แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2561" เมื่อ 21-06-61           

 ประกาศ "แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2561" เมื่อ 21-06-61                                 

ประกาศ "แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2561" เมื่อ 21-06-61

ประกาศ "แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2560" เมื่อ 21-06-61

ประกาศ "แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2560" เมื่อ 21-06-61

ประกาศ "แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2560" เมื่อ 21-06-61

ประกาศ "เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" เมื่อ 28-05-61

ประกาศ "ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์" เมื่อ 28-05-61

ประกาศ "ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)" เมื่อ 28-05-6

ประกาศ "เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561" เมื่อ 24-04-61

ประกาศ "เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง" ประจำปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
โรงพยาบาลหนองบัวขอประกาศการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อ 15-12-60

ประกาศ "สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง" ดังนี้

1.รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซ๊ซ๊ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ วันที่ 1 - 11 สิงหาคม 2560 เมื่อ 01-08-60

ประกาศ "สอบราคาซื้อคุรภัณฑ์การแพทย"์ ดังนี้
1. เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ จำนวน 2 เครื่อง
2. เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตร้าซาวด์และเครื่องพ่วงอิเลคโทร์ดแบบสูญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง
3. เครื่องกระตุ๊กไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ AED (สำหรับใช้ในรถตู้พยาบาล) จำนวน 1 เครื่อง

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ วันที่ 1 - 11 สิงหาคม 2560 เมื่อ 01-08-60

ประกาศ "สอบขอจำหน่ายคุรภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งปี 2559" ดังนี้
1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ยี้ห้อ NISSAN จำนวน 1 คัน
2. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี้ห้อ VOLVO จำนวน 1 คัน
ผู้ใดมีความประสงค์ จะประมูลพัสดุดังกล่าว ขอได้ไปพร้อมกันที่โรงพยาบาลหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ วันที่ 29 มิถุนายน 2560
ที่งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ในวันและเวลาราชการ
เมื่อ 16-06-60

ประกาศ "สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ทางการแพทย"์ ดังนี้
1.เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์อัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 480 ลิตร 1 ประตู จำนวน 1 เครื่อง
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา และยื่นซองสอบราคาได้ในวันที่ 21 -31 มีนาคม 2559
ที่งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ในวันและเวลาราชการ
เมื่อ 22-03-59

ประกาศ "สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ทางการแพทย"์ ดังนี้
1.ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกเกิด (Transport Incubator) จำนวน 1 เครื่อง
2.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดแปลผลอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา และยื่นซองสอบราคาได้ในวันที่ 15 -27 มกราคม 2558
ที่งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ในวันและเวลาราชการ เมื่อ 16-01-58   

ประกาศ "สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์" ดังนี้
ยุนิตทำฟัน สำหรับโรงพยาบาลหนองบัว จำนวน 1 ยูนิต
ยูนิตทำฟัน สำหรับ รพ.สต.บ้านวังแรต จำนวน 1 ยูนิต
กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 15 มกราคม- 27 มกราคม 2558
ผู้สนใจติดต่อได้ที่งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ ชั้น 2 รพ.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
      เมื่อ 16-01-58    

ประกาศ "สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว" ดังนี้
1.เครื่องซักสลัดผ้าอัตโนมัติ ขนาด 60 ปอนด์
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา และยื่นซองสอบราคาได้ในวันที่ 15 -26 มกราคม 2558
ที่งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ในวันและเวลาราชการ เมื่อ 15-01-58   

ประกาศ "สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์"คือ ยูนิต ทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ รพ.สต. บ้านเหมืองแร่ 
กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 12 ก.ย - 23 ก.ย. 2556
ผู้สนใจติดต่อได้ที่งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ ชั้น 2 รพ.หนองบัว
      เมื่อ 13-09-56 

ประกาศ "สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย"์ ดังนี้
1.เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (Defibrillator)
2.เครื่องปั่นหาค่าเปอร์เซนต์ความเข้มข้นของเลือด (Hematocrit Centrifuge)
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา และยื่นซองสอบราคาได้ในวันที่ 5 -17 กันยายน 2556
ที่งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ในวันและเวลาราชการ เมื่อ 05-09-56   

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่2คือ รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคป 4 ประตู จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในโรงพยาบาลหนองบัว   กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 24 ก.ย - 8 ต.ค 2555 และเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 9 ต.ค 2555 เวลา 14.00 น ผู้สนใจติดต่อได้ที่งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ ชั้น 2 รพ.หนองบัว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม      เมื่อ 24-09-55         

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ได้แก่ เครื่องวัดและติดตามสัญญาณชีพและคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 1 เครื่อง, เครื่องให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ(Infusion pump) 3 เครื่อง,
เครื่องวัดความเข้มข้นออกซิเจนในเลือด 4 เครื่อง เพื่อใช้ในโรงพยาบาลหนองบัว กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 17-31 กรกฏาคม 2555 และเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 6 สิงหาคม2555 เวลา 14.00 น ผู้สนใจติดต่อได้ที่งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ ชั้น 2 รพ.หนองบัว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 
      เมื่อ 19-07-55 

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) 1 คัน เพื่อใช้ในโรงพยาบาลหนองบัว กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 17-30 กรกฏาคม 2555 และเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 31 กรกฏาคม 2555 เวลา 14.00 น ผู้สนใจติดต่อได้ที่งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ ชั้น 2 รพ.หนองบัว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม    
  เมื่อ 19-07-55