ที่อยู่ 265/5 หมู่ 3 ต.หนองกลับ  อ.หนองบัว  จ.นครสวรรค์  60110
เบอร์โทรศัพท์ 056-876222 , 056-876223 , 056-876224

056-876218
http://nbhosp.thaiddns.com