จำนวนผู้มารับบริการ โรงพยาบาลหนองบัว ประจำวัน พุธที่ 14 มีนามคม 2561

ผู้ป่วยนอก 103 คน ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 37 คน ผู้ป่วยในชาย 22 คน ผู้ป่วยในหญิง 22 คน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 63 คน ผู้ป่วยเบาหวาน 120 คน
ผู้มาคลอด 1 คน
อนามัยมารดาและทารก 24 คน
บริการแพทย์แผนไทย 7 คน
บริการกายภาพบำบัด 17 คน
บริการทางทันตกรรม 27 คน
คลินิกติดตามสุขภาพทารก 0 คน

ผู้เข้าชม Website counter ครั้ง