จำนวนผู้มารับบริการ โรงพยาบาลหนองบัว ประจำวัน จันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561

ผู้ป่วยนอก 115 คน ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 53 คน ผู้ป่วยในชาย 27 คน ผู้ป่วยในหญิง 26 คน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 97 คน ผู้ป่วยเบาหวาน 58 คน
ผู้รอคลอด 2 คน
อนามัยมารดาและทารก 12 คน
บริการแพทย์แผนไทย 7 คน
บริการกายภาพบำบัด 32 คน
บริการทางทันตกรรม 43 คน
คลินิกติดตามสุขภาพทารก 0 คน

ผู้เข้าชม ครั้ง