จำนวนผู้มารับบริการ โรงพยาบาลหนองบัว ประจำวัน พุธที่ 20 มิถุนายน 2561

ผู้ป่วยนอก 149 คน ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 51 คน ผู้ป่วยในชาย 24 คน ผู้ป่วยในหญิง 26 คน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 6 คน ผู้ป่วยเบาหวาน 116 คน
ผู้มาคลอด 2 คน
อนามัยมารดาและทารก 21 คน
บริการแพทย์แผนไทย 9 คน
บริการกายภาพบำบัด 28 คน
บริการทางทันตกรรม 40 คน
คลินิกติดตามสุขภาพทารก 0 คน

ผู้เข้าชม Website counter ครั้ง