จำนวนผู้มารับบริการจาก โรงพยาบาลหนองบัว ประจำวัน อาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561

ผู้ป่วยนอก 0 คน ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 136 คน ผู้ป่วยในชาย 28 คน ผู้ป่วยในหญิง 28 คน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 0 คน ผู้ป่วยเบาหวาน 0 คน
ผู้มาคลอด 3 คน
อนามัยมารดาและทารก 0 คน
บริการแพทย์แผนไทย 0 คน
บริการกายภาพบำบัด 0 คน
บริการทางทันตกรรม 0 คน
คลินิกติดตามสุขภาพทารก 0 คน

ผู้เข้าชม Website counter ครั้ง