จำนวนผู้มารับบริการ โรงพยาบาลหนองบัว ประจำวัน อังคารที่ 7 สิงหาคม 2561

ผู้ป่วยนอก 161 คน ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 38 คน ผู้ป่วยในชาย 29 คน ผู้ป่วยในหญิง 26 คน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 88 คน ผู้ป่วยเบาหวาน 11 คน
ผู้รอคลอด 4 คน
อนามัยมารดาและทารก 15 คน
บริการแพทย์แผนไทย 11 คน
บริการกายภาพบำบัด 30 คน
บริการทางทันตกรรม 42 คน
คลินิกติดตามสุขภาพทารก 0 คน

ผู้เข้าชม Website counter ครั้ง