จำนวนผู้มารับบริการจาก โรงพยาบาลหนองบัว ประจำ วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560

ผู้ป่วยนอก 121 คน ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 44 คน ผู้ป่วยในชาย 24 คน ผู้ป่วยในหญิง 25 คน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 112 คน ผู้ป่วยเบาหวาน 18 คน
ผู้มาคลอด 0 คน
อนามัยมารดาและทารก 19 คน
บริการแพทย์แผนไทย 10 คน
บริการกายภาพบำบัด 21 คน
บริการทางทันตกรรม 42 คน
คลินิกติดตามสุขภาพทารก 0 คน

ผู้เข้าชม Website counter ครั้ง