จำนวนผู้มารับบริการจาก โรงพยาบาลหนองบัว ประจำ วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560

ผู้ป่วยนอก 169 คน ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 45 คน ผู้ป่วยในชาย 17 คน ผู้ป่วยในหญิง 16 คน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 87 คน ผู้ป่วยเบาหวาน 14 คน
ผู้มาคลอด 2 คน
อนามัยมารดาและทารก 20 คน
บริการแพทย์แผนไทย 9 คน
บริการกายภาพบำบัด 26 คน
บริการทางทันตกรรม 27 คน
คลินิกติดตามสุขภาพทารก 0 คน

ผู้เข้าชม Website counter ครั้ง