จำนวนผู้มารับบริการจาก โรงพยาบาลหนองบัว ประจำวัน อังคารที่ 14 พฤษจิกายน 2560

ผู้ป่วยนอก 105 คน ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 52 คน ผู้ป่วยในชาย 15 คน ผู้ป่วยในหญิง 18 คน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 175 คน ผู้ป่วยเบาหวาน 9 คน
ผู้มาคลอด 2 คน
อนามัยมารดาและทารก 13 คน
บริการแพทย์แผนไทย 14 คน
บริการกายภาพบำบัด 29 คน
บริการทางทันตกรรม 28 คน
คลินิกติดตามสุขภาพทารก 0 คน

ผู้เข้าชม Website counter ครั้ง