จำนวนผู้มารับบริการ โรงพยาบาลหนองบัว ประจำวัน อังคารที่ 2 ตุลาคม 2561

ผู้ป่วยนอก 143 คน ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 44 คน ผู้ป่วยในชาย 27 คน ผู้ป่วยในหญิง 27 คน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 92 คน ผู้ป่วยเบาหวาน 71 คน
ผู้รอคลอด 3 คน
อนามัยมารดาและทารก 19 คน
บริการแพทย์แผนไทย 6 คน
บริการกายภาพบำบัด 32 คน
บริการทางทันตกรรม 25 คน
คลินิกติดตามสุขภาพทารก 0 คน

ผู้เข้าชม ครั้ง