จำนวนผู้มารับบริการจาก โรงพยาบาลหนองบัว ประจำ วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560

ผู้ป่วยนอก 130 คน ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 41 คน ผู้ป่วยในชาย 22 คน ผู้ป่วยในหญิง 22 คน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 14 คน ผู้ป่วยเบาหวาน 69 คน
ผู้มาคลอด 2 คน
อนามัยมารดาและทารก 1 คน
บริการแพทย์แผนไทย 10 คน
บริการกายภาพบำบัด 21 คน
บริการทางทันตกรรม 44 คน
คลินิกติดตามสุขภาพทารก 17 คน

ผู้เข้าชม Website counter ครั้ง