จำนวนผู้มารับบริการจาก โรงพยาบาลหนองบัว ประจำ วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560

ผู้ป่วยนอก 124 คน ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 45 คน ผู้ป่วยในชาย 29 คน ผู้ป่วยในหญิง 30 คน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 70 คน ผู้ป่วยเบาหวาน 14 คน
ผู้มาคลอด 0 คน
อนามัยมารดาและทารก 23 คน
บริการแพทย์แผนไทย 8 คน
บริการกายภาพบำบัด 28 คน
บริการทางทันตกรรม 48 คน
คลินิกติดตามสุขภาพทารก 0 คน

ผู้เข้าชม Website counter ครั้ง