จำนวนผู้มารับบริการจาก โรงพยาบาลหนองบัว ประจำ วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560

ผู้ป่วยนอก 144 คน ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 46 คน ผู้ป่วยในชาย 23 คน ผู้ป่วยในหญิง 20 คน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 12 คน ผู้ป่วยเบาหวาน 14 คน
ผู้มาคลอด 1 คน
อนามัยมารดาและทารก 21 คน
บริการแพทย์แผนไทย 6 คน
บริการกายภาพบำบัด 24 คน
บริการทางทันตกรรม 43 คน
คลินิกติดตามสุขภาพทารก 10 คน

ผู้เข้าชม Website counter ครั้ง