จำนวนผู้มารับบริการจาก โรงพยาบาลหนองบัว ประจำ วันพฤหัสบดีที่ 27เมษายน 2560

ผู้ป่วยนอก 117 คน ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 61 คน ผู้ป่วยในชาย 15 คน ผู้ป่วยในหญิง 17 คน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 16 คน ผู้ป่วยเบาหวาน 19 คน
ผู้มาคลอด 1 คน
อนามัยมารดาและทารก 0 คน
บริการแพทย์แผนไทย 7 คน
บริการกายภาพบำบัด 20 คน
บริการทางทันตกรรม 48 คน
คลินิกติดตามสุขภาพทารก 26 คน

ผู้เข้าชม Website counter ครั้ง