จำนวนผู้มารับบริการจาก โรงพยาบาลหนองบัว ประจำ วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2560

ผู้ป่วยนอก 127 คน ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 31 คน ผู้ป่วยในชาย 20 คน ผู้ป่วยในหญิง 19 คน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 14 คน ผู้ป่วยเบาหวาน 66 คน
ผู้มาคลอด 1 คน
อนามัยมารดาและทารก 16 คน
บริการแพทย์แผนไทย 7 คน
บริการกายภาพบำบัด 26 คน
บริการทางทันตกรรม 33 คน
คลินิกติดตามสุขภาพทารก 0 คน

ผู้เข้าชม Website counter ครั้ง