จำนวนผู้มารับบริการ โรงพยาบาลหนองบัว ประจำวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562

ผู้ป่วยนอก 117 คน ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 38 คน ผู้ป่วยในชาย 8 คน ผู้ป่วยในหญิง 9 คน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 9 คน ผู้ป่วยเบาหวาน 96 คน
ผู้รอคลอด 3 คน
อนามัยมารดาและทารก 6 คน
บริการแพทย์แผนไทย 7 คน
บริการกายภาพบำบัด 36 คน
บริการทางทันตกรรม 36 คน
คลินิกติดตามสุขภาพทารก 0 คน

ผู้เข้าชม ครั้ง