ประกาศ "แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2561" เมื่อ 10-07-61
ประกาศ "แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561" เมื่อ 10-07-61
ประกาศ "แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2561" เมื่อ 21-06-61
ประกาศ "แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2561" เมื่อ 21-06-61
ประกาศ "แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2561" เมื่อ 21-06-61
ประกาศ "แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2561" เมื่อ 21-06-61
ประกาศ "แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2560" เมื่อ 21-06-61
ประกาศ "แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2560" เมื่อ 21-06-61
ประกาศ "แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2560" เมื่อ 21-06-61
ประกาศ "เอกสารคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน" เมื่อ 01-06-61
ประกาศ "เอกสารการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลหนองบัว ปี 2560" เมื่อ 01-06-61
ประกาศ "เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" เมื่อ 28-05-61
ประกาศ "รายละเอียดคุณลักษณอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง" เมื่อ 28-05-61
ประกาศ "ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์" เมื่อ 28-05-61
ประกาศ "ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)" เมื่อ 28-05-61
ประกาศ "การรายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน รพ.หนองบัว ปีงบประมาณ 2561" เมื่อ 15-05-61
ประกาศ "เรื่อง คำสั่ง / เอกสารการจัดการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน" เมื่อ 15-05-61
ประกาศ "เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561" เมื่อ 24-04-61
ประกาศ "การทำลายแฟ้มเวชระเบียน"
ประกาศ การแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริตของโรงพยาบาลหนองบัว

ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
โรงพยาบาลหนองบัวขอประกาศการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อ 15-12-60

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้
1.รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ วันที่ 1 - 11 สิงหาคม 2560 เมื่อ 01-08-60

ประกาศสอบราคาซื้อคุรภัณฑ์การแพทย์ ดังนี้
1. เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ จำนวน 2 เครื่อง
2. เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตร้าซาวด์และเครื่องพ่วงอิเลคโทร์ดแบบสูญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง

3. เครื่องกระตุ๊กไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ AED (สำหรับใช้ในรถตู้พยาบาล) จำนวน 1 เครื่อง

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ วันที่ 1 - 11 สิงหาคม 2560 เมื่อ 01-08-60

ประกาศสอบขอจำหน่ายคุรภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งปี 2559 ดังนี้
1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ยี้ห้อ NISSAN จำนวน 1 คัน
2. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี้ห้อ VOLVO จำนวน 1 คัน
ผู้ใดมีความประสงค์ จะประมูลพัสดุดังกล่าว ขอได้ไปพร้อมกันที่โรงพยาบาลหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ วันที่ 29 มิถุนายน 2560
ที่งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ในวันและเวลาราชการ
เมื่อ 16-06-60

ประกาศ " เรื่องการทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก "
ด้วยแผนกเวชระเบียนโรงพยาบาลหนองบัว ได้รับอนุมัติให้ทำลายประวัติการรักษาของผู้ป่วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เมื่อ 05-10-59
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ทางการแพทย์ ดังนี้
1.เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์อัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 480 ลิตร 1 ประตู จำนวน 1 เครื่อง
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา และยื่นซองสอบราคาได้ในวันที่ 21 -31 มีนาคม 2559
ที่งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ในวันและเวลาราชการ
เมื่อ 22-03-59
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ทางการแพทย์ ดังนี้
1.ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกเกิด (Transport Incubator) จำนวน 1 เครื่อง
2.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดแปลผลอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา และยื่นซองสอบราคาได้ในวันที่ 15 -27 มกราคม 2558
ที่งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ในวันและเวลาราชการ เมื่อ 16-01-58   

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ดังนี้
ยุนิตทำฟัน สำหรับโรงพยาบาลหนองบัว จำนวน 1 ยูนิต
ยูนิตทำฟัน สำหรับ รพ.สต.บ้านวังแรต จำนวน 1 ยูนิต
กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 15 มกราคม- 27 มกราคม 2558
ผู้สนใจติดต่อได้ที่งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ ชั้น 2 รพ.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
      เมื่อ 16-01-58                                                           

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว ดังนี้
1.เครื่องซักสลัดผ้าอัตโนมัติ ขนาด 60 ปอนด์
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา และยื่นซองสอบราคาได้ในวันที่ 15 -26 มกราคม 2558
ที่งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ในวันและเวลาราชการ เมื่อ 15-01-58   
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ คือ ยูนิต ทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ รพ.สต. บ้านเหมืองแร่ 
กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 12 ก.ย - 23 ก.ย. 2556
ผู้สนใจติดต่อได้ที่งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ ชั้น 2 รพ.หนองบัว
      เมื่อ 13-09-56                                                          
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ดังนี้
1.เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (Defibrillator)
2.เครื่องปั่นหาค่าเปอร์เซนต์ความเข้มข้นของเลือด (Hematocrit Centrifuge)
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา และยื่นซองสอบราคาได้ในวันที่ 5 -17 กันยายน 2556
ที่งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ในวันและเวลาราชการ เมื่อ 05-09-56   
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่2 คือ รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคป 4 ประตู จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในโรงพยาบาลหนองบัว   กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 24 ก.ย - 8 ต.ค 2555 และเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 9 ต.ค 2555 เวลา 14.00 น ผู้สนใจติดต่อได้ที่งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ ชั้น 2 รพ.หนองบัว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม      เมื่อ 24-09-55                                                          
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ฟังวิชาการกลุ่มการพยาบาลเดือนกันยายน เรื่อง ปฏิบัติงานอย่างไร ไม่เกิดข้อร้องเรียนและจัดการความขัดแย้ง โดยทีมผู้ผ่านการอบรม ณ ห้องประชุมลีลาวดี ในวันที่ 25 กันยายน 2555 เวลา 13.00 - 16.00 น   เมื่อ 14-09-55                                                                                                                               
ขอเชิญเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 85 พรรษา  ครั้งที่ 13 หนองบัว มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2555 ณ โรงเรียนหนองบัว อ่านรายละเอียด    เมื่อ 08-08-55                                                                                                                       
ขอเชิญส่งภาพเข้าประกวด เพื่อส่งเสริมสายใยรักแห่งครอบครัว เนื่องใน "วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2555 "   เริ่มส่งได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2555 ที่คุณพัชรี งานส่งเสริมฯ
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้สนใจร่วมฟังวิชาการกลุ่มการพยาบาล  เรื่อง "ความรู้เรื่องโรคและการดูแลผู้ป่วย MI,Stroke และแนวทาง การดำเนินการ Stroke Fast Track , STEMI Fast Track "
 โดยแพทย์หญิงนัทธมน ทองวิชิต ณ ห้องประชุม ชั้น 2  ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2555 เวลา 13.30 - 16.00 น
      โดย.. รพ.หนองบัว เมื่อ 20-07-55
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ได้แก่ เครื่องวัดและติดตามสัญญาณชีพและคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 1 เครื่อง, เครื่องให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ(Infusion pump) 3 เครื่อง,
เครื่องวัดความเข้มข้นออกซิเจนในเลือด 4 เครื่อง เพื่อใช้ในโรงพยาบาลหนองบัว กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 17-31 กรกฏาคม 2555 และเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 6 สิงหาคม2555 เวลา 14.00 น ผู้สนใจติดต่อได้ที่งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ ชั้น 2 รพ.หนองบัว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 
      เมื่อ 19-07-55                            
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) 1 คัน เพื่อใช้ในโรงพยาบาลหนองบัว กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 17-30 กรกฏาคม 2555 และเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 31 กรกฏาคม 2555 เวลา 14.00 น ผู้สนใจติดต่อได้ที่งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ ชั้น 2 รพ.หนองบัว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม    
  เมื่อ 19-0755                                             
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล 7 คน "โรงพยาบาลหนองบัวคัพ ครั้งที่1/2555"  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย สำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ) กำหนดการรับสมัครวันที่ 2 – 31 กรกฎาคม 2555 (ในเวลาราชการ) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  
เมื่อ 28-06-55