ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) เมื่อ 17-04-60
- ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข..................................................จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง พนักงานรับโทรศัพท์......................................................จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้................................................จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ...........................................................จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ดังต่อไปนี้
- ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ดังต่อไปนี้ เมื่อ 27-11-60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ดังต่อไปนี้ เมื่อ 15-11-60

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง เมื่อ 06-11-60
- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน)......................จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข..................................................จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้...............................................จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่ง พนักงานเปล (เพศชาย).................................................จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ...............................................................จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก ........................................................จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ บรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ดังต่อไปนี้
- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ดังต่อไปนี้
- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ดังต่อไปนี้
- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ดังต่อไปนี้
- ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ดังต่อไปนี้
- ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ดังต่อไปนี้
- ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ , พนักงานประจำตึก , พนักงานทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ดังต่อไปนี้
- ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ , พนักงานประจำตึก , พนักงานทั่วไป
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)
- ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ........................จำนวน 4 อัตรา
- ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก .................................จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ........................................จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ดังต่อไปนี้
- ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป,พนักงานรับโทรศัพท์,พนักงานเปล,พนักงานประจำตึก......

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)
- ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ..........................จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง พนักงานรับโทรศัพท์ ......................................จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง พนักงานเปล .................................................จำนวน 3 อัตรา
- ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก ........................................จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ในตำแหน่ง
- ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานห้องคลอด) จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานตึกผู้ป่วยในหญิง) จำนวน 1 อัตรา
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ในตำแหน่ง
- ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ (ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์) จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ในตำแหน่ง
- ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ (ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์) จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ในตำแหน่ง
- ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ (ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์) จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ในตำแหน่ง
- ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานที่งานผู้ป่วยในหญิง)...........................จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ในตำแหน่ง
- ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานที่งานผู้ป่วยในหญิง)...........................จำนวน 1 อัตรา
ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ในตำแหน่ง
- ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานที่งานผู้ป่วยในหญิง)...........................จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ในตำแหน่ง
- ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานที่งานผู้ป่วยในหญิง)...........................จำนวน 1 อัตรา
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ในตำแหน่ง
- ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก (ปฏิบัติงานที่งานผู้ป่วยใน).................................................จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานที่งานผู้ป่วยในชาย-หญิง)...........................จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานที่งานผู้ป่วยนอก).......................................จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานที่งานห้องคลอด).......................................จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร ...............................................................................จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ..............................................................................................จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
- ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก (ปฏิบัติงานที่งานผู้ป่วยใน).................................................จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานที่งานผู้ป่วยในชาย-หญิง)...........................จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานที่งานผู้ป่วยนอก).......................................จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานที่งานห้องคลอด).......................................จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร ...............................................................................จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ..............................................................................................จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
- ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก (ปฏิบัติงานที่งานผู้ป่วยใน).................................................จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานที่งานผู้ป่วยในชาย-หญิง)...........................จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานที่งานผู้ป่วยนอก).......................................จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานที่งานห้องคลอด).......................................จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร ...............................................................................จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ..............................................................................................จำนวน 2 อัตรา
ประกาศระงับการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏบัติงานที่ห้องฉุกเฉิน)
ประกาศรับสมัคร บุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
      ประกาศรับสมัคร บุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏบัติงานที่ห้องฉุกเฉิน) จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ เป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ในตำแหน่ง - พนักงานช่วยเหลือคนไข้
                                  (ปฏิบัติงานที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน) (ปฏิบัติงานที่ตึกผู้ป่วยใน หญิง) (ปฏิบัติงานที่งานผู้ป่วยนอก)
ประกาศรับสมัคร บุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ปฏิบัติงานที่ผู้ป่วยนอก)  จำนวน   1   อัตรา
ประกาศรับสมัคร บุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
                                    (ปฏิบัติงานที่งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและปฏิบัติงานที่งานผู้ป่วยในหญิง)
  จำนวน   2   อัตรา
ประกาศขึ้นบัญชี ผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข ้(ปฎิบัติงานห้องคลอด)  
ประกาศขึ้นบัญชี ผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ เภสัชกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานพิมพ์
ประกาศขึ้นบัญชี ผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้  ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงใน ตำแหน่งเภสัชกร   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานพิมพ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข(ปฏิบัติงานทันตกรรม) เมื่อ 13-03-56 เมื่อ 13-03-56
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ในตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข(ปฏิบัติงานผู้ป่วยนอก) และ (ปฏิบัติงานผู้ป่วยใน)
                         ใ
ห้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้มารายงานตัวในวันที่ 21 มี.ค. 56 เวลา 10.00 น. ณ กลุ่มงานการจัดการ (ชั้น2)     เมื่อ 13-03-56         
ประกาศรับสมัคร บุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ในตำแหน่ง - เภสัชกร 1 อัตรา   
                   
 - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
                    - พนักงานพิมพ์ 1 อัตรา
                    - พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค. - 22 มี.ค. 56  ณ กลุ่มงานการจัดการ (ชั้น2) เมื่อ 07-03-56               
ประกาศรับสมัคร บุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ในตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. - 12 มี.ค. 56  ณ กลุ่มงานการจัดการ (ชั้น2)    เมื่อ 26-02-56
ประกาศรับสมัคร บุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 อัตรา  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. - 12 มี.ค. 56  ณ กลุ่มงานการจัดการ (ชั้น2)    เมื่อ 26-02-56
ประกาศรับสมัคร บุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ในตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค. -25 ม.ค. 56  ณ กลุ่มงานการจัดการ (ชั้น2)   เมื่อ 14-01-56
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้มารายงานตัวในวันที่ 14 ธ.ค. 55 เวลา 09.00 น. 
ณ กลุ่มงานการจัดการ (ชั้น2)
    เมื่อ 11-12-55