คณะผู้บริิหารงาน

โรงพยาบาลหนองบัว

นายแพทย์ชัยวัฒน์ พงศ์ทวีบุญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายบุญรักษ์ มานะกิจศิริสุทธิ

หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ

นางราตรี วจีสัจจะ

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

นายรุ่ง โอชารส

หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์

ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ

นางสริณญา พรพัฒนาจิรพันธิ์

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัช

และคุ้มครองผู้บริโภค

นายยุทธนา ทาสี

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

น.ส.ดวงใจ วรรณโภชน์

หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา

น.ส.รัตนา ใจศีลธรรม

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

นายธีรวัฒน์ จันทร์บรรจง

หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

น.ส.จันทร์จิรา ไกรสังข์

หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์

นางจรีย์ แสนศิริ

หัวหน้างานผู้ป่วยนอก

นายชัยเชษฐ์ วจีสัจจะ

หัวหน้างานพัฒนาฯและแผนงาน

น.ส.น้ำทิพย์ ฟั่นแจ้ง

หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ

นางธีรวรรณ ดลยวัฒนา

หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

น.ส.มารศรี พงษ์ประดิษฐ์

หัวหน้างานผู้ป่วยในหญิง

นางจินตนา ฉัตรวิไลลักษณ์

หัวหน้างานผู้ป่วยในชาย

นางวัลวิภา มาคำ

หัวหน้างานห้องผ่าตัด

นางศรีอัมพร นาคอิ่ม

หัวหน้างานเวชระเบียนและสถิติ

นางวิมพ์วิภา ทาสี

หัวหน้างานประกันสุขภาพ

นางอุบล พรมทอง

หัวหน้างานห้องคลอด

นางรุ่งรัตน์ นวลจันทร์

หัวหน้างานคลินิคพิเศษ

นางทัศนีย์ อินทรประสาท

หัวหน้างานธุรการ

นายฑูรย์ เพ็งพรม

หัวหน้างานคนงาน