หมายเลขติดต่อ 056-876222 , 056-876223 , 056-876224 , Fax 056-876218
หากไม่ทราบหมายเลขภายในกด 0 เพื่อติดต่อประชาสัมพันธ์
101
  ประชาสัมพันธ์
136
  ห้องคลินิคพิเศษ
102
  งานประกันสุขภาพ                              (ห้องเบอร์ 18)
137
  งานบำบัดน้ำเสีย
103
  ฝ่ายบริหารฯ ,งานพัสดุ (โต๊ะพ่อบ้าน)
138
  บ้านพักเจ้าหน้าที่ 11
104
  งานการเงินและบัญชี
139
  ห้องตรวจ 3
105
  งานห้องคลอด (LR)                             (ห้องเบอร์ 10)
140
  คลินิคให้คำปรึกษา
106
  ฝ่ายทันตกรรม                                    (ห้องเบอร์ 22)
141
  งานตึกผู้ป่วยในหญิง
107
  ห้องเก็บเงิน                                        (ห้องเบอร์ 7)
142
  ห้องผ่าตัดเล็ก (OR เล็ก)
108
  งานห้องผ่าตัด (OR ใหญ่)                     (ห้องเบอร์ 19)
143
  งานธุรการ , งานพัสดุ
109
  กลุ่มการพยาบาล
144
  บ้านพักเจ้าหน้าที่ 15
110
  ห้องผู้อำนวยการ
145
  บ้านพักแพทย์ 2
111
  ห้องฉุกเฉิน (ER) (ห้องเบอร์ 11)
146
  บ้านพักแพทย์ 14
112
  ห้องตรวจ 1
147
  บ้านพักเจ้าหน้าที่ 3
113
  ห้องตรวจ 2
148
  แฟลช 1
114
  กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ               (ห้องเบอร์ 16)
149
  แฟลช 2
115
  งานชันสูตร (Lab)                               (ห้องเบอร์ 21)
150
  แฟลช 3
116
  งานเวชระเบียน (ห้องบัตร)
151
  แฟลช 4
117
  ฝ่ายเภสัชกรรม                                   (ห้องเบอร์ 6)
152
  แฟลช 5
118
  งานรังสีวินิจฉัย(X-Ray)                        (ห้องเบอร์ 8)
153
  แฟลช 6
119
  งานตึกผู้ป่วยในชาย
154
  แฟลช 7
120
  หน่วยจ่ายกลาง(Supply)
155
  แฟลช 8
121
  งานบริการอาหาร (โรงครัว)
156
  แฟลช 9
122
  บ้านพักแพทย์ 12
157
  แฟลช 10
123
  หน่วยซ่อมบำรุง
158
  บ้านพักเจ้าหน้าที่ 9
124
  บ้านพัก1
159
  บ้านพักเจ้าหน้าที่ 8
125
  ห้องตรวจ 4
160
  บ้านพักเจ้าหน้าที่ 7
126
  คลังยา/ป้อมยามหลัง(หน้าบ่อบำบัด)
161
  บ้านพักเจ้าหน้าที่ 4
127
  บ้านพักแพทย์ 13
162
  บ้านพักเจ้าหน้าที่ 5
128
  โรงซักฟอก
163
  ศูนย์ข้อมูล (งานประกันสุขภาพ)
129
  บ้านพักแพทย์ 16
164
  ร้านอาหาร,ป้อมยามหน้า
130
  ห้องตรวจ5 / ห้องพักแพทย์
165
  ศูนย์สุขภาพแพทย์แผนไทย
131
  บ้านพักเจ้าหน้าที่ 6
166
  หน้าห้องตรวจ 4
132
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
167
  ห้องตรวจเลือด
133
  ห้องพัสดุ (Stock)
168
  หน้าห้องตรวจ 2
134
  หน้าห้องตรวจ 1
169
  ห้องประชุมลีลาวดี
135
  ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
170
  ห้องแยกโรคตึกผู้ป่วยในชาย
 
171
  คลินิก COPD