วิสัยทัศน์     
 โรงพยาบาลคุณภาพ
สร้างสรรค์สุขภาพที่ดี
และบริการด้วยหัวใจแห่งความมนุษย
ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
ยุทธศาสตร์การบริการสุขภาพ (ST  Strategy)
      เป้าหมายบริการที่ 1 : ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานอย่างไม่เป็นอุปสรรค
และเสมอภาค
             ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวมให้ได้มาตรฐานและ
ผู้รับบริการพึงพอใจ
             ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาขีดความสามารถในการดูแลรักษาโรคที่เป็นปัญหาของพื้นที่
             ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถตอบสนองและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
             ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการบริการสุขภาพ
ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายสุขภาพ (SO  Strategy)
      เป้าหมายบริการที่ 2 : พหุภาคีเครือข่ายร่วมเป็นแกนนำในการสร้างสรรค์พฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์
             ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบเครือข่ายสุขภาพให้เข้มแข็ง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กร
ในชุมชนทุกภาคส่วน
             ยุทธศาสตร์ที่ 6 : จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมในระบบสุขภาพที่ผู้รับบริการอบอุ่นใจ 
  ผู้ให้บริการมีความสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร (WO  Strategy)

      เป้าหมายบริการที่ 3 : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธ
ิภาพและมีความสุข
             ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับและส่งเสริมสนับสนุนการจัดองค์กร
แห่งการเรียนรู้ด้านสุขภาพ

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร (WT  Strategy)
      เป้าหมายบริการที่ 4 : ระบบบริหารจัดการทรัพยากรมีความคุ้มค่า  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
             ยุทธศาสตร์ที่ 8 : พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม  คุ้มค่า  โปร่งใส  ตรวจสอบได
เป้าหมายบริการ
1.ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน อย่างไม่เป็นอุปสรรคและเสมอภาค
2.พหุภาคีเครือข่ายร่วมเป็นแกนนำในการสร้างสรรค์พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
3.เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
4.ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมีความคุ้มค่า   โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจ
1.จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์
2.จัดระบบบริหาร บริการและสนับสนุนในการสร้างสรรค์สุขภาพที่ดี อย่างยั่งยืน
3.พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายบริการสุขภาพและเป็นพหุภาคีในการจัดระบบสุขภาพที่สอดคล้อง
วิถีชีวิต ของประชาชน